Oer it platfoarm


Wêr stiet Platform Armoede en Schulden Fryslân foar?

 • Safolle mooglik ûnder de oandacht bringe fan it probleem fan earmoede en skuld (en de byhearrende effekten)
 • Bestriden fan foaroardielen oer minsken yn earmoede
 • De nauwe belutsenens fan betûfte saakkundigen by it behear, aktiviteiten, presintaasjes en projekten
 • Wurkje oan strukturele oplossingen om de problemen fan earmoede en skuld te ferminderjen
 • Oplossingen foarstelle om problemen en problemen te eliminearjen yn ferbân mei earmoede en skuld.
 • Kombinearjen fan kennis op it mêd fan earmoede en skuld
 • Net nimme de beheiningen fan regeljouwing en noarmen as útgongspunt, mar de kânsen dy’t besteane foar feroaring en ferbettering
 • Fjochtsje foar feroaringen, sels as se wurde hindere troch hjoeddeistige wetten en regeljouwing

It PAS beliedsplan beskriuwt wat PAS de kommende jierren sil dwaan. Klik hjir.

Wa’t wy binne

 • In jonge stifting oprjochte yn desimber 2018 troch entûsjaste minsken dy’t in poging wolle meitsje de posysje fan minsken yn earmoede te ferbetterjen
 • It bestjoer fan Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân bestiet út de folgjende minsken:
  Dick Faber – ynterimfoarsitter
  Nienke Kuiper – sekretaris
  Laila van der Laan – ponghâlder
  Saida Youssef – algemien lid
  Hans den Hertog – algemien lid
  Renaline Jacoba – algemien lid
 • Projektmeiwurkers:
  Iris Ridderstap
  Douwe Beimin
  Ayşe Wijmenga