Oer it platfoarm


Wêr stiet Platform Armoede en Schulden Fryslân foar?

PAS stribbet dernei om de problemen om earmoed en skuld te ferminderjen. Derneist vest PAS oandacht op ‘e problemen en beynfloedet partijen dy’t in rol hawwe yn’ e oplossing.

  • Safolle mooglik ûnder de oandacht bringe fan it probleem fan earmoede en skuld (en de byhearrende effekten)
  • Bestriden fan foaroardielen oer minsken yn earmoede
  • De belutsenens fan betûfte saakkundigen by projekten
  • Wurkje oan strukturele oplossingen om de problemen fan earmoede en skuld te ferminderjen
  • Kombinearjen fan kennis op it mêd fan earmoede en skuld
  • Net nimme de beheiningen fan regeljouwing en noarmen as útgongspunt, mar de kânsen dy’t besteane foar feroaring en ferbettering
  • Fjochtsje foar feroaringen, sels as se wurde hindere troch hjoeddeistige wetten en regeljouwing

It PAS beliedsplan beskriuwt wat PAS de kommende jierren sil dwaan. Klik hjir.

Wa’t wy binne

PAS is in stifting dy’t har ynset foar omtinken foar minsken dy’t te krijen hawwe mei earmoede en / as skuld. Troch it útfieren fan ferskate aktiviteiten en projekten wurde stappen nommen om de posysje fan minsken yn earmoede te ferbetterjen. Neist it beynfloedzjen fan autoriteiten en it meitsjen fan bewustwêzen en krêften bondelje, is d’r ek romte foar yndividuele help en begelieding. Help nedich hawwe? Kontakt mei ús opnimme!

It bestjoer fan de stifting bestiet út Waling Dijkstra en Ingrid Riemersma. It bestjoer is bewust lyts hâlden, om’t de stifting better betsjinne wurdt troch fanatike frijwilligers, partners en belanghawwenden dy’t feroaring initiearje. De stifting waard oprjochte yn 2018 en sûnt septimber 2020 is in nij bestjoer te plak.

Ayse Wijmenga en Douwe Beimin leverje in aktive bydrage oan it Platform as meiwurkers fan it projekt. De bestjoersleden fan PAS ferplichtsje har folslein fergees en krije hjir gjin kompensaasje foar.

Praktyske ynfo Platfoarm earmoede en skuld Fryslan:
Keamer fan Keaphannel nûmer: 73395447
Rsin-nûmer: 859510414

ANBI

PAS hat in ANBI-status, wat betsjut dat der gjin erfbelesting as oare belesting hoecht te beteljen op jefte en erfenissen.