• Digitale opslach fan persoanlike dokuminten
  Mooglikheid om persoanlike dokuminten yn ‘e feilige PAS feilich te bewarjen. Klik hjir.
 • Armoede Lab NHL-Stenden.
  Sûnt septimber 2018 wurket PAS gear mei NHL-Stenden om mear oandacht te krijen binnen de ferskate programma’s foar behanneling fan ûnderwerpen lykas earmoede, skuld, lege literatuer en iensumens. Studinten en dêrtroch takomstige meiwurkers sille ynkoarten einigje yn praktyske situaasjes wêr’t se konfronteare wurde mei problemen lykas earmoede en skuld. Studinten geane de buert yn om ûndersyk te dwaan en projekten yn te setten oer earmoede en skuld. PAS:

  1. biedt regelmjittich lessen en / of lêzingen foar ferskate ôfdielingen binnen NHL-Stenden.
  2. is belutsen by it formulearjen fan ûndersyksopdrachten yn ‘e wyk Huizum West.
  3. Makket opdrachten foar minderjierrige en ôfstudearopdrachten tegearre mei it stúdzjeprogramma / studint.
  4. Is aktyf yn ‘e ynhâldlike en organisatoaryske ûntwerp fan it Armoede Lab NHL-Stenden.
 • Gearwurkingsprojekt “Stappen meitsje”.
  Tegearre mei betûfte saakkundigen, meiwurkers fan de gemeente Ljouwert en riedsleden, wurde konstruktive foarstellen makke om de posysje fan minsken yn earmoede en skuld te ferbetterjen. De bedoeling is dat dizze útstellen wurde taret troch in wurkgroep wêrnei’t de útstellen wurde presinteare op in lytse konferinsje. Dan geane in oantal fan dy útstellen nei de gemeenteried. De gemeenteried kin op guon punten selsstannich besluten nimme, wylst op oare punten foarstellen moatte wurde bepleite troch De Haachske politisy.
 • Ferneiende projekten.
  PAS wol graach ynsette foar ynnovative projekten, petearen en ûntwikkelingen. Ien fan dy eksperiminten wie it hâlden fan in ynformaasjemark oangeande regeljouwing, fergoedingen en annulaasjes yn ‘e wyk Heechterp-Schieringen op 18 jannewaris 2020. Dit waard dien yn gearwurking mei it distriktsintrum Heechterp-Schieringen en de gemeente Ljouwert. Der wurdt besjoen oft dit inisjatyf yn dizze of in oare foarm kin wurde útrol oer oare wiken of doarpen. PAS wol mear inisjativen nimme en eksperiminten dwaan troch moed te toanen en útdagingen te akseptearjen.
 • Projekt ferbetterje skriftlike kommunikaasje mei it gebrûk fan erfarne saakkundigen.
  Minsken dy’t foardielen, fergoedingen, finansjele regelingen brûke en formulieren ynfolje hawwe petearen mei PAS lit har witte dat se soms dreech hawwe om letters en ynformaasje te lêzen en / of te begripen. De manier fan behanneljen waard regelmjittich neamd as oanstjitend as stigmatisearjend.
  Der waard faak neamd dat dit ek it gefal is mei korrespondinsje fan ‘e gemeente Ljouwert. Diskusjes mei de gemeente Ljouwert oer dit tema liede ta it ein fan 2019 meiwurkers fan ‘e gemeente Ljouwert en ûnderfining-eksperts / PAS hawwe in oantal dokuminten ûndersocht. De opmerkingen en opmerkingen dy’t makke waarden liede ta wiziging fan ‘e dokuminten. Om’t der opnij opmerkings binne by PAS nei’t er resinte dokuminten krigen hat, wurdt d’r strukturele wurk oan de gemeente Ljouwert oanlein foar oerlis mei betûfte saakkundigen.
  De bedoeling is sokke petearen yn 2020 te hawwen mei wenningboukorporaasjes, fersekeringsbedriuwen, sûnenssoargers en oaren.
 • Projekt rjochte op wurkjouwers om yn in betiid stadium omgean mei sinjalen fan earmoede, skuld en oare persoanlike problemen.
  By petearen mei wurkjouwers yn ‘e produksjesektor die bliken dat minsken noch net genôch omtinken jouwe oan sinjalen fan meiwurkers. Sinjalen útjûn troch meiwurkers, mar net erkend en opnaam as sadanich troch de wurkjouwer. It is ôfpraat mei in oantal wurkjouwers dat PAS har ûnderfinings te dielen mei werkenning fan sinjalen en coaching fan meiwurkers mei problemen. De bedoeling is om in oantal fan dizze coachingprogramma’s te brûken as pilot by in oantal bedriuwen.
 • Wurkkonferinsjes
 • Undersyk en projekten yn ‘e wike
 • Foarljochting en ynformaasje