‘Samen Werken Aan Perspectief’ is in projekt ûntwikkele mei wurkjouwersburo Adecco en PAS. It doel is om in perspektyf te kreëarjen op wurk en in better libben foar wa’t rjocht hat op foardielen dy’t, fanwegen obstakels, amper in perspektyf hawwe fan in ljochte takomst mei in baan.


Wy dogge dit troch de folgjende boarnen te brûken:
• Oanfoljende stipe en coaching oanbiede, rjochte op it ferwiderjen fan obstakels, yn it bysûnder op it finansjele fjild
• It brûken fan ekstra prosesstipe foar de relaasje fan wurknimmer / wurkjouwer
• Undersykje talinten en / of opliedingswinsken mei de oanbelangjende meiwurker
• It fasilitearjen fan dielname oan kursussen en / of it krijen fan diploma’s

Adecco is ferantwurdelik foar de wurkfaktor. PAS is ferantwurdelik foar finansjele coaching en mooglik oare problemen foar de wurknimmer. Derneist hat PAS de koördinaasje en organisaasje.