‘Wiis mei Griis’ is in projekt dat yn 2020 sil begjinne en is rjochte op it berikken fan senioaren mei ferburgen finansjele en sosjale problemen yn ‘e gemeente Ljouwert, de gemeente Waadhoeke en de gemeente Harns. It doel fan it projekt is om de taboes te besprekken en problemen op te lossen op ‘e gebieten fan earmoede, skuld, lege literatuer en iensumens ûnder senioaren.


Mei it projekt ‘Wiis mei Griis’ sille se teater brûke om de diskusje te begjinnen oer skamte / tichtens rûn earmoede, skuld, lege literatuer en iensumens ûnder senioaren. Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân en de makkers fan it teater wolle dat dizze teaterproduksje sawol it tinken oanrekket as it gefoel dat de produksje erkenning jout en meilibjen genereart, sadat der iepenheid is oer dizze ûnderwerpen dy’t lestich te besprekken binne en faaks ferkeard begrepen wurde. Teater is in goed medium om dit te dwaan (mei humor en tact).

De ferwachting is dat fan septimber 2020 oant juny 2021 teaterproduksje wurdt presintearre oan lytse groepen senioaren yn doarpen / stedswenten, mienskipsintra en oare plakken wêr’t senioaren byinoar komme. Yn twa jier sille optredens wurde presinteare op 20 lokaasjes.

De bedoeling is om oplossingen te finen tegearre mei de senioaren dy’t oanjouwe dat se problemen hawwe. Mei de tasizzing fan frijwillige freonen dy’t dizze senioaren foar in langere perioade besykje, wurdt de tasizzing foar in mear posityf libben fuortset. Minsken dy’t har oantreklik fiele om as buddy foar âlderen te wurkjen kinne har registrearje troch hjir te klikken.